Infopunt Spiritualiteit & Filosofie

 

Wat is het Infopunt Spiritualiteit & Filosofie?

ZB/Bibliotheek van Zeeland aan de Kousteensedijk nr. 7 in Middelburg. Foto: Wim van Gorsel, 2021. Bron: ZB/Beeldbank Zeeland, rec.nr. 187498.

Op dit moment ligt het in de planning van de Maieutics School om een meld- en infopunt in te voeren op ZB/Bibliotheek van Zeeland. Dit houdt in dat er in het gebouw van de bibliotheek een plek bestaat waar mensen met kennis van zaken aanspreekbaar zijn over het bestaan van buitengewone ervaringen, zoals bijvoorbeeld de buitenlichamelijke ervaring of BLE (= de plotselinge ervaring dat je voelt dat je opeens buiten je lichaam bent), de gedeelde-dood-ervaring of GDE (= de plotselinge ervaring dat je iemand die overlijdt ‘begeleidt’ naar een andere werkelijkheid) en natuurlijk de nabij-de-dood-ervaring of NDE (= de plotselinge ervaring dat je je niet meer in de materiële werkelijkheid bevindt).

De insteek is dat mensen in een neutrale, veilige omgeving een-op-een hun verhaal kunnen vertellen. Eventueel kan daarbij algemene informatie worden verstrekt over de ervaring die zijzelf of wellicht iemand die zij kennen, hebben meegemaakt. Het meld- en infopunt wordt in het leven geroepen, omdat onderzoek uitwijst dat er enerzijds behoefte is om over dit onderwerp te praten, terwijl het anderzijds nog steeds in de taboesfeer hangt. Erover praten kan de verwerking bevorderen.

 

Voor wie is het Infopunt Spiritualiteit & Filosofie?

Zowel mensen met een buitengewone ervaring alsook geïnteresseerden zijn van harte welkom om met ons van gedachten te wisselen.

 

Wanneer start het Infopunt Spiritualiteit & Filosofie?

Zodra er meer bekend is over de precieze aanvang zal dat hier worden gepubliceerd. Intussen kan men eventueel al wel via de webpagina Contact een gesprek aanvragen.

De Filosofische Praktijk

De achtergrond van het Infopunt Spiritualiteit & Filosofie is wat men tegenwoordig de Filosofische Praktijk noemt. Die kunnen we omschrijven als een soort geestelijke werkplaats waar men probeert wijzer te worden. We kennen natuurlijk al andere soorten praktijken, zoals bijvoorbeeld de tandartspraktijk of de praktijk van de psycholoog. Maar die twee zijn vooral van medisch belang. Dat ligt anders bij de Filosofische Praktijk. Daar gaat het vooral om inzicht in iemands levensbeschouwelijke ontwikkeling en/of inzicht in existentiële vraagstukken, zoals bijvoorbeeld bepaalde levenskeuzes. Uiteraard kunnen psychologie en filosofie elkaar raken, maar de filosoof wil niet zozeer een psychologisch probleem behandelen, zoals bijvoorbeeld een fobie. Hij wil als klankbord fungeren, zodat mensen meer inzicht krijgen in hun leven als zodanig. In Nederland bestaan momenteel diverse vormen van Filosofische Praktijk. Er bestaat zelfs een Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP).

 

Uitleg in woord en beeld...

De Filosofische Praktijk in de Maieutics School

Zoals ook op de homepagina staat omschreven en in het boekje Onvoorwaardelijke Liefde wordt uitgelegd, gaan we in de Maieutics School uit van twee fundamentele menselijke ervaringen: 1) de ervaring van eindigheid (twijfelervaring) en 2) die van oneindigheid (totaliteitservaring). Tot de eerste soort rekenen we ervaringen van mislukking, verraad, sterfelijkheid, angst, verdriet of pijn. Tot de tweede soort rekenen we de nabij-de-dood-ervaring (NDE) en soortgelijke ervaringen. Zowel de twijfel- als de totaliteitservaring geven aanleiding tot filosofische vragen over het leven. Daarop is de Filosofische Praktijk in de Maieutics School gericht. We willen die vragen bespreekbaar maken.

Uit onderzoek blijkt dat kennis uit de totaliteitservaring een heilzame werking heeft op de menselijke psyche. Die kennis brengt ons tot het inzicht dat wijzelf en anderen in essentie liefdevolle wezens zijn. Alleen al dit inzicht kan ons helpen in de omgang met onszelf en met anderen. Indien egoïsme en narcisme plaatsmaken voor een gezonde vorm van zelfliefde (= zorg voor en acceptatie van zichzelf), verdwijnt de innerlijke leegte en afhankelijkheid. Vanuit deze toestand van persoonlijke voldoening en tevredenheid is men vanzelf ook liefdevoller naar de medemens. Immers, men moet eerst liefde voelen om haar te kunnen schenken…

Voorts voert de totaliteitservaring ons terug naar onze metafysische bron van Onvoorwaardelijke Liefde. Dat inzicht kan een grote inspiratie zijn voor de hoop op een leven na de dood. Daarmee is een leven bedoeld dat in veel opzichten volstrekt onvergelijkbaar is met het leven hier op aarde. De metafysische wereld overstijgt al onze verwachtingen…

De Filosofische Praktijk in de Maieutics School wil op de zojuist genoemde aspecten inzoomen. Daarbij fungeert de filosofisch practicus als gesprekspartner die de bezoeker helpt om voor zichzelf helderheid te bereiken. Doel is om inzichten te vinden waarmee de betrokkene vervolgens aan de slag kan. Het is bijvoorbeeld bekend dat suïcidanten, nadat zij al dan niet uit persoonlijke ondervinding met kennis uit de totaliteitservaring in aanraking zijn gekomen, vaak geen nieuwe pogingen meer doen. Ook is bekend dat de totaliteitservaring kan helpen bij rouwverwerking na een overlijden.

Onvoorwaardelijke Liefde. De belangrijkste les uit de nabij-de-dood-ervaring. Filosofisch pleidooi voor een nieuwe levensbeschouwing

Klik hier voor info & verkoop