Onderzoek & Onderwijs

 

Waarom onderzoek?

De Maieutics School houdt zich bezig met onderzoek naar metafysische ervaringen. Daartoe rekent ze enerzijds ervaringen van eindigheid (bijv. de ervaring van lijden en dood) en anderzijds ervaringen van oneindigheid (bijvoorbeeld de nabij-de-dood-ervaring). In beide gevallen worden mensen geïnspireerd om na te denken over hun eigen leven alsook de wereld waarin zij dat leven leven. En in beide gevallen ontwikkelt men soms een persoonlijke kijk op de werkelijkheid, ongeacht of men daarbij de filosofische term ‘metafysica’ gebruikt.

Feit is dat metafysische ervaringen een wijsheid lijken op te leveren die niet, of in ieder geval niet op dezelfde manier via regulier wetenschappelijk onderzoek wordt verkregen. Bovendien is die wijsheid niet alleen persoonlijk van belang (namelijk voor degene die die ervaring heeft), maar ook voor de mensheid als geheel. Want via metafysische ervaringen lijken we een soort kennis te vergaren die ons persoonlijke leven fundamenteel kan veranderen en daarmee – als effect van die individuele verandering – de maatschappij / de wereld als collectieve verzameling van individuen.

De Maieutics School onderscheidt minstens twee typen onderzoek, namelijk specifiek onderzoek (casestudies) en systematisch onderzoek. Het eerste type heeft betrekking op de studie naar aspecten van de metafysische ervaring als zodanig. Het tweede type heeft betrekking op de systematische doordenking van de resultaten van het specifiek onderzoek, en wel binnen de afzonderlijke vakgebieden. Hieronder volgens ter illustratie enkele voorbeelden.

Voor de goede orde: het is niet zo dat de Maieutics School deze voorbeelden zelf al volop onderzoekt. Het zijn slechts voorbeelden die wellicht in de toekomst kunnen worden onderzocht, bijvoorbeeld door mensen die momenteel nog niet aan onze school zijn verbonden. In die zin vormen deze voorbeelden een uitnodiging aan de lezer…

Casestudies (onderzoeksvoorstellen)
 • Casestudie I. Cultuurgebonden- en ongebondenheid (klik hier)
 • Casestudie II. De gedeelde-dood-ervaring (klik hier)
 • Casestudie III. Onvoorwaardelijke Liefde als alomvattend oerbeginsel (klik hier)
 • Casestudie IV. De twijfel- en totaliteitservaring in de kunst (klik hier)
 • Casestudie V. NDE’s en dieren (klik hier)
Systematische studies (onderzoeksvoorstellen)
 • Metafysica (klik hier)
 • Wijsgerige antropologie (klik hier)
 • Wijsgerige ethiek (klik hier)
 • Wijsgerige psychologie (klik hier)
 • Sociale filosofie (klik hier)
 • Politieke filosofie (klik hier)
 • Rechtsfilosofie (klik hier)
 • Taalfilosofie (klik hier)
 • Esthetiek/Muziekfilosofie (klik hier)

Waarom onderwijs?

De invloed van de totaliteitservaring op de direct betrokkenen is buitengewoon gevarieerd en kan zeer ingrijpend zijn. Zo krijgt men bijvoorbeeld een grotere waardering voor het leven, juist ook voor de kleine, alledaagse dingen. Zelfwaardering en -aanvaarding nemen toe. Onzekerheid en pleasen vallen weg. Hartelijkheid groeit. Men krijgt meer medeleven met anderen en wil hen liefde geven, vergelijkbaar met de wijze waarop men zelf tijdens de totaliteitservaring onvoorwaardelijke liefde ontving. Liefde voor de natuur en het milieu (ecoliefde) nemen toe. Voorts wordt men opvallend anti-materialistisch. Men ziet de hang naar materieel bezit zelfs als leeg en zinloos. Verder ontstaat een afkeer van competitie. Concurreren, status en presteren acht men oppervlakkig, de zorg voor anderen belangrijk.

Verder neemt de interesse voor spiritualiteit toe, maar voor geïnstitutionaliseerde godsdienst juist af. Men heeft enkel nog belangstelling voor een universelere, niemand uitsluitende spiritualiteit. Aansluitend groeit de drang naar kennis exponentieel: men wil in overeenstemming met de nieuwe spiritualiteit leven en dat vereist een verbreding van de mentale horizon. Sowieso ziet men na de totaliteitservaring het leven als zinvol, waarbij een persoonlijke taak of missie leidend is. Angst voor de dood verdwijnt volledig, want men wéét dat er een leven na de dood bestaat. Daarom is de dood niets anders dan een bevrijdende overgang naar een verheven niveau, het metafysische niveau van de Onvoorwaardelijke Liefde. Wat tenslotte ook wordt bevorderd, is paranormale gevoeligheid, zoals bijvoorbeeld telepathie, helderziendheid en genezende gaven.

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de invloed van de totaliteitservaring op de indirect betrokkenen – mensen die erover horen en lezen – eveneens aanzienlijk kan zijn. Reeds in de tachtiger jaren van de vorige eeuw ontwikkelde Charles Flynn, socioloog aan de Miami-universiteit, het zogeheten Love Project. Hij was ontevreden over het heersende onderwijssysteem, want hij vond dat “het belangrijkste, de liefde die mensen verbindt, die een samenleving mogelijk maakt en het leven van de mens betekenis geeft, nooit aan bod kwam”. Hoe kun je mensen liefde leren? Ter beantwoording van die vraag ontstond het Love Project. Bij dit project liet hij zich inspireren door de orthopedagoog Leo Buscaglia en diens Love Class. Over beide projecten valt hieronder meer te lezen. Psycholoog professor Kenneth Ring werkte in de jaren 1985-1994 met diens met studenten aan de universiteit van Connecticut verder op de door Buscaglia en Flynn ingeslagen weg. Zie ook voor Ring het Love Project hieronder.

De Maieutics School pleit voor het thema ‘Liefde’ in het hedendaags onderwijs dat op de genoemde (of aangepaste) wijze gestalte kan krijgen in Nederland en daarbuiten.

Onderwijs over het thema ‘Liefde’ (voorbeelden)
 • Love Class (klik hier)
 • Love Project (klik hier)