Introductie

Van harte welkom op de website van de Maieutics School, beste bezoeker!

Deze website is momenteel onder constructie, dus gaat er binnenkort één en ander veranderen. Sommige teksten in het huidige menu bijvoorbeeld zullen ofwel worden verwijderd ofwel in een apart bestand worden geplaatst. Daardoor ontstaat meer ruimte voor actuele onderwerpen. Hieronder volgt alvast een geactualiseerde samenvatting van wat de Maieutics School voor ogen heeft.

De oprichter van deze school is Hans Clement, een academisch geschoold filosoof en auteur van onder andere de boeken die hier rechts zijn te zien. Om een inhoudelijke en tegelijk snelle indruk te geven van het filosofisch gedachtegoed waarop de Maieutics School is gebaseerd, citeren we voor het gemak de tekst op de achterflap van het in 2023 verschenen boekje Onvoorwaardelijke Liefde:

“Auteur Hans Clement gaat in het boek Onvoorwaardelijke Liefde op zoek naar een filosofisch wereldbeeld waarin het woord ‘liefde’ centraal staat. In 2022 verscheen van zijn hand het tweedelige werk Liefde als wijsgerig grondbegrip. De westerse en oosterse filosofiegeschiedenis gezien vanuit de nabij-de-dood-ervaring. Aan deze visie liggen twee universele ervaringen ten grondslag: de ervaring van eindigheid en die van oneindigheid. Inmiddels zijn beide ervaringen door filosofen en wetenschappers uitvoerig beschreven, zodat ze samengenomen een fascinerende levensbeschouwing opleveren.

De eindigheidservaring (of ‘twijfelervaring’) is algemeen bekend. Fenomenen als mislukking, verraad, sterfelijkheid, angst, verdriet of pijn kunnen we soms rechtstreeks aan ons eigen leven koppelen. Menig filosoof is daardoor gaan filosoferen. De eindigheidservaring roept namelijk serieuze vragen op. Waarom lijden mens en dier? In wat voor wereld leven we eigenlijk, waarin zo veel leed voorkomt? Wat is de zin van zo’n twijfelachtig bestaan? Waarom is er überhaupt iets en niet veeleer niets?

De oneindigheidservaring (of ‘totaliteitservaring’) is van een heel andere orde. Wereldwijd ondergaan mensen haar. De bekendste variant is de nabij-de-dood-ervaring (nde). De belangrijkste les uit die metafysische ervaring luidt dat alles in wezen van liefde is gemaakt. Ervaringsdeskundigen stellen dat liefde niet enkel een emotie is, maar de dragende grond onder alle werkelijkheid. Dit betekent dat ook de mens in de kern uit pure liefde bestaat. Daarin schuilt dan ook de zin van zijn leven: het (her)ontdekken en manifesteren van die oneindig liefdevolle kern op deze door eindigheid bepaalde planeet.”

De Maieutics School is feitelijk niets anders dan een concrete uitwerking van bovenstaande gedachten. Eigenlijk vormt ze een oproep tot meer onderzoek naar en onderwijs over bijzondere, menselijke ervaringen die het bewustzijn van de mens – zowel individueel als collectief – vergroten. Dat onderzoek en onderwijs kan plaatsvinden via literatuurstudie, maar ook via interviews, enquêtes, bijeenkomsten (congressen), coachingsgesprekken enzovoort.