Het alternatief: een universele theologie

De maieutics school wil de mondiale, zelfvernietigende impasse doorbreken. Daartoe is het volgens haar van het grootste belang om mensen iets te leren over hun metafysische oorsprong, over hun eigen identiteit als kinderen van die oor-sprong en over de eigenlijke zin van het leven. Zodra mensen inzien dat die oorsprong Onvoorwaardelijke Liefde is, dat ze bijgevolg in hun onsterfelijke kern eveneens uit liefde bestaan en dat het manifesteren van die liefde de zin van het leven vormt, kunnen ze elkaar in ieder geval een hand geven voor wat betreft de belangrijkste existentiële thema’s – een ferme stap in de goede richting.

De totaliteitservaring openbaart voorts dat alle mensen op een metafysisch niveau, dat wil zeggen als geestelijke lichtwezens, met elkaar zijn verbonden. De totaliteitservaring is een echte eenheidservaring. Op dat niveau bestáán dus helemaal geen tegenstellingen. Die laatste zijn enkel maar eindige, aardse constructies, gebrekkig mensenwerk en daarmee in essentie illusies uit de lagere, fysieke wereld. Niet voor niets noemen Plato en de Indiërs die wereld een schijnwereld (maya). Ze is derhalve geen wereld waarop je als kind van Onvoor-waardelijke Liefde je levensbeschouwing kunt funderen.

De nadruk op Onvoorwaardelijke Liefde als oerbeginsel van al wat is, stelt de maieutics school in staat om een bemiddelende rol te spelen tussen de afzonderlijke levensbeschou-wingen. Want in de universele theologie wordt niemand uitgesloten, maar iedereen geac-cepteerd. Bij elke levensbeschouwing moet worden nagegaan wat haar bijdrage is aan het creëren van een maatschappij die op zuiver liefde is gebaseerd. Het is deze liefde die het universele en daardoor verbindende cement vormt tussen de diverse levensbeschouwin-gen.

Wanneer bijvoorbeeld Jezus de Wet en de Profeten samenvat in de twee geboden over liefde tot God en tot de naaste, is dat een cruciaal kernpunt van het christendom dat perfect past binnen de universele theologie. Hetzelfde geldt voor het jodendom, met name het feit dat Exodus en Deuteronomium ge- en verboden bevatten die de joden ertoe aansporen om zich liefdevol jegens de naaste te gedragen. Voorts wordt in de Koranverzen Allah telkens opnieuw ‘de erbarmer’ en ‘de barmhartige’ genoemd, wat inderdaad een adequate aandui-ding is van ons oerbeginsel. Wanneer verder atheïsten godsdienstkritiek uiten die op liefdeloze uitwassen van godsdienstige wanpraktijken is gericht, is die kritiek in overeen-stemming met de universele theologie. Indien vrijmetselaars stellen dat de mens diens in oorsprong gave en goddelijke kern moet ontwikkelen, komt dat volledig overeen met de stelling van de universele theologie die inhoudt dat de mens in de kern onvoorwaardelijke liefde is die zich op aarde zoveel mogelijk moet ontplooien en manifesteren.

De universele theologie van de maieutics school legt dus niet de nadruk op de verschillen en tegenstellingen tussen levensbeschouwingen, maar zoekt steeds naar hun gemeenschap-pelijk grondbeginsel dat eenvoudig met het wijsgerig grondbegrip ‘liefde’ kan worden samengevat. In de mate dat de leden van de talloze levensbeschouwingen dit gemeen-schappelijk grondbeginsel gaan aanvaarden, zullen zij meer bereid zijn om leden van andere levensbeschouwingen te accepteren. En zodra zij er eenmaal aan toe zijn om de universele theologie als zodanig te accepteren, waarbij ze dus de liefde werkelijk in het centrum van hun levensbeschouwing plaatsen, zullen negatieve verschillen tussen mensen verdwijnen en zal de mensheid, in al haar rijke pluriformiteit, tot een ware eenheid opbloeien. Ze heeft dan een volwassen intelligentie bereikt die eindelijk een diepere, spirituele groei zal initiëren.

Het is op dit beslissende moment dat de mensheid als geheel pas rijp genoeg lijkt om even-tueel in contact te komen met beschavingen die niet alleen technologisch, maar ook spiri-tueel op ons vooruitlopen. De maieutics school kan met name bij het spirituele ontwik-kelingsproces van mensen een bemiddelende rol spelen.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie