Casestudie III. Onvoorwaardelijke Liefde als alomvattend oerbeginsel

Studie naar de wijze hoe uit Onvoorwaardelijke Liefde de ons bekende werkelijkheid kan ontstaan.

Elders op deze website is al uitvoerig stilgestaan bij het begrip Onvoorwaardelijke Liefde als oerbeginsel van alles. De te onderzoeken kernvraag luidt dus hoe precies uit Liefde als metafysisch oerbeginsel (archè) de werkelijkheid in al haar bijzonderheden, inclusief haar materiële eigenschappen, kan voortvloeien. Het beantwoorden van die kernvraag veronderstelt het houden van themagerichte interviews met vele betrokkenen, liefst internationaal, waarna de resultaten vervolgens overzichtelijk in kaart worden gebracht. Zulk onderzoek kan eventueel een interdisciplinair karakter krijgen, door de kwantumfysica en kwantummechanica erbij te betrekken. Aldus krijgen we wellicht inzicht in zowel de ontstaansgeschiedenis van de fysische alsook de aard van de metafysische werkelijkheid.