Metafysica

De twee filosofische grondervaringen zijn fundamenteel voor de opbouw van een nieuwe metafysica. Terwijl enerzijds de twijfelervaring wijst op de eindigheid van onze fysieke werkelijkheid, openbaart anderzijds de totaliteitservaring de oneindigheid van de werkelijkheid als geheel. Er lijkt een soort dialectiek tussen beide ervaringen te bestaan, waarbij de eerste iets weg heeft van een vraag, waarop de tweede vervolgens een antwoord biedt. Centraal in dat antwoord staat Onvoorwaardelijke Liefde als oerbeginsel (archè) van alle werkelijkheid. Liefde in deze metafysische betekenis blijkt niet enkel maar een menselijke emotie te zijn, maar een ontologisch principe. De totaliteitservaring biedt een antwoord op de metafysische vraag naar het oerbeginsel, een grondvraag die van oudsher tot het vakgebied der metafysica behoort en soms wordt samengevat in de bekende zin: ‘Waarom is er eigenlijk iets en niet veeleer niets?’.

Een nieuwe metafysica, met Onvoorwaardelijke Liefde als axiomatisch uitgangspunt, is welbeschouwd een metafysica of filosofie van de liefde, kortweg een liefdesfilosofie. In het tweedelige werk Liefde als wijsgerig grondbegrip, dat in 2022 bij Uitgeverij Van Warven zal verschijnen, is geprobeerd om een eerste terreinverkenning naar zo’n nieuwe metafysica te presenteren. Die eerste stap houdt in dat Onvoorwaardelijke Liefde als absoluut kernbegrip van andere belangrijke begrippen uit de theologie- en filosofiegeschiedenis wordt afgebakend. Overigens was voor het schrijven van dat systematisch werk het in bovenstaande sectie besproken specifieke onderzoek naar de nabij-de-dood-ervaring (NDE) als onderlegger onmisbaar.

Vervolgstappen kunnen bestaan uit onderzoek naar de verhouding tussen het oerbeginsel en het kwaad in de wereld, naar de wijze waarop Onvoorwaardelijke Liefde zich in de fysieke en niet-fysieke werkelijkheid manifesteert via diverse emanatiegraden, naar de betekenis/zin van incarnatie (de zin van het leven), naar de spirituele evolutie van de mensheid, naar mogelijk andere beschavingen buiten de aarde via ervaringen van NDE’ers en andere betrokkenen. Enzovoort. Dit zijn uitdagende onderwerpen die ons huidige wereldbeeld fundamenteel kunnen veranderen. Behandeling ervan past volledig in de missie en visie van de Maieutics School.