Systematisch onderzoek

De eerste kerntaak van de maieutics school bestaat uit onderzoek. In deze school worden twee vormen van onderzoek onderscheiden, respectievelijk specifiek onderzoek (casestudies) en systematisch onderzoek. Het tweede type heeft betrekking op de systematische doordenking van de resultaten van het specifiek onderzoek, en wel binnen de afzonderlijke, filosofische vakgebieden, zoals metafysica, antropologie, ethiek et cetera. Dit tweede type onderzoek is dus breder van aard dan het specifiek onderzoek en richt zich op de algemene effecten van de twee filosofische grondervaringen, respectievelijk de twijfel- en totaliteitservaring.

Metafysica

De twee filosofische grondervaringen zijn fundamenteel voor de opbouw van een nieuwe metafysica. Terwijl enerzijds de twijfelervaring wijst op de…

Read more

Wijsgerige antropologie

Indien Onvoorwaardelijke Liefde het oerbeginsel van alles is, ontstaat een volstrekt andere kijk op de werkelijkheid (paradigmashift) en daarmee op…

Read more

Wijsgerige psychologie

Het door Thomas Hobbes geponeerde mensbeeld van de egoïstische mens (homo homini lupus) is in onze materialistische samenleving dominant geworden.…

Read more

Wijsgerige ethiek

Met Onvoorwaardelijke Liefde als metafysisch en bijgevolg antropo-logisch uitgangspunt (axioma) ligt het voor de hand om op basis daarvan tevens…

Read more

Sociale filosofie

Sociale filosofie gaat over de verhouding van de individuele mens en diens maatschappij. Indien het wezen van de mens bestaat…

Read more

Politieke filosofie

De westerse politiek gaat uit van een democratisch bestel, waarbij het volk (demos) heerst (kratein). Men kan zich echter kritisch…

Read more

Rechtsfilosofie

In de rechtsfilosofie gaat het om vragen naar de aard van het recht en naar onze verhouding tot het recht.…

Read more

Taalfilosofie

Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een totaliteitservaring vaak getuigen van een vorm van telepathische communicatie of gevoelscommunicatie die…

Read more

Esthetiek/Muziekfilosofie

In aansluiting bij het specifiek onderzoek (casestudies) inzake de kunst kunnen de resultaten daarvan wellicht worden verwerkt in een nieuw…

Read more